یک آپلود - Link Checker

چک و بررسی همزمان چندین لینک دانلود.

یک آپلود - Link Checker

چک و بررسی همزمان چندین لینک دانلود.

یک آپلود - Link Checker

Link Checker

"لینک های خود را چک و بررسی نمائید" با استفاده از این صفحه لینک های خود را قبل از دانلود چک و بررسی نمائید که چند لینک دانلود هنوز فعال می باشند. در هر بار می توانید آدرس 200 فایل را وارد نمائید.آدرس هر لینک را در یک خط جداگانه وارد کنید.